Green Deal Betonketen

Doelstelling is een 100% duurzame betonketen in 2050.

Als dochteronderneming van CRH is Cementbouw participant in de Green Deal Betonketen.

Op weg naar een 100% duurzame betonketen
De 'Green Deal verduurzaming betonketen' is een afspraak tussen bedrijven en de overheid om de gehele betonketen te verduurzamen, waarbij de overheid heeft toegezegd eventuele belemmeringen die verduurzaming in de weg staan (wet- en regelgeving) zal wegnemen.

De betonketen omvat:

  • de winning van primaire (zand, grind, mergel) en secundaire grondstoffen (hoogovenslakken, poederkoolvliegas en betongranulaat)
  • de productie van cement, betonproducten en betonmortel
  • bouw-, sloop- en recyclingbedrijven

Daarnaast spelen ook architecten, ingenieursbureaus, aannemers, opdrachtgevers en gebruikers een belangrijke rol.          

Samenwerken in het MVO Netwerk Beton
Het MVO Netwerk Beton is het platform waar binnen de koploperbedrijven met elkaar concrete stappen zetten om deze ambitieuze doelstelling te realiseren. Samenwerking is de sleutel tot succes. Door gebruik te maken van elkaars kennis en vernieuwde technologieën, kunnen we gezamenlijk de betonketen verduurzamen. Zo is het mogelijk om bouwwerken te maken die (deels) gemaakt zijn van hergebruikte bouwelementen en bouwmaterialen die zelf ook weer herbruikbaar zijn. Door een uitgekiend ontwerp en bijpassende betonmengsel kunnen energiegebruik, CO2- en andere emissies worden beperkt. Ook is het mogelijk om in beton warmte op te slaan en energieneutrale gebouwen neer te zetten.

Concreet 1.0
Het koploperinitiatief heeft een eerste set van afspraken gemaakt en op de Betondag 2012 ondertekend. Bijzonder is dat Rijkswaterstaat - als grote opdrachtgever in de bouw -medeondertekenaar is van deze afspraken. Concreet 1.0 bevat tien afspraken voor verduurzaming van de betonketen die op korte termijn haalbaar zijn, op basis van de bestaande technologieën.

1.  Te streven naar het sluiten van de betonkringloop en waar mogelijk en verantwoord gebruik te maken van secundaire grondstoffen om beton te maken.
2.  Waar mogelijk en verantwoord gebruik te maken van emissiearme cementen of bindmiddelen en/of emissiearme beton.
3.  Als leverancier zorg te dragen voor aantoonbare kwaliteit van grondstoffen voor beton.
4.  Mijn ketenpartners (inclusief de opdrachtgever) te vragen om, c.q. te informeren over wat zij kunnen bijdragen aan het verduurzamen van de betonketen.
5.  Bij te dragen aan de instandhouding en ontwikkeling van beton kennis, en de mogelijkheden van beton als duurzaam materiaal voor duurzame toepassingen actief uit te dragen.
6.  (Indien nodig) gegevens aan te dragen voor de Nationale Milieudatabase van SBK, deze gegevens zijn publiek toegankelijk.
7.  De impact van mijn handelen op de Biodiversiteit en ecosysteemdiensten inzichtelijk te maken.
8.  Gebruik maken van een milieumanagementsysteem (ISO 14001 of gelijkwaardig)
9. Te streven naar het gebruik van groene of alternatieve energie voor mijn bedrijfsprocessen.
10. Jaarlijks een verslag te maken over de resultaten van bovenstaande afspraken en deze tijdig beschikbaar te stellen aan MVO Nederland voor een gezamenlijke rapportage van het MVO Netwerk Beton.

Een duurzame toekomst
Verder onderzoek moet daarnaast meer inzicht geven in veranderingen die leiden tot betere duurzaamheidsprestaties. Daarnaast bieden innovaties van de gebruikte grondstoffen, verbeterde ontwerpmogelijkheden en nieuwe toepassingen van beton eveneens mogelijkheden om de betonketen verder te verduurzamen. Dit alles resulteert uiteindelijk in een overzicht van kansrijke handelingsperspectieven, die beoordeeld zijn op milieu-effecten en de daarbij behorende levenscycluskosten. Op basis van deze nieuwe inzichten zullen aanvullende afspraken worden geformuleerd voor de middellange termijn (2020). Doel is om deze afspraken in 2014 vast te leggen in Concreet 2.0.

Aan het eind van 2014 wordt tevens een 'roadmap' naar een 100% duurzame betonketen in 2050 vastgesteld.

Bij het MVO Netwerk Beton aangesloten bedrijven per 1 november 2012
Archiview, Ballast Nedam, BAM, Beelen, Bentum Recycling Centrale, Bowie Recycling, Cemex, Cotrano BV, CRH, Heidelberg, Heijmans, Heros Sluiskil, Holcim, Mourik, Orcem, Rijkswaterstaat, Strukton, Van Dalen, Van Gansewinkel Minerals, Van Nieuwpoort, Van Spijker, VBI Spanbeton, Volker Wessels.

Brancheorganisaties en kennisinstellingen
Betonvereniging, BFBN, BRBS, Cascade, Cement en Betoncentrum, VOBN, VWN

Advies
Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, Sustcon

Overheid
Green Deal Beton: Ministerie Infrastructuur en milieu

Meer informatie