Beton Bewust Keurmerk

Cementbouw is in het bezit van het Beton Bewust keurmerk, een keurmerk uitgegeven door de Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland (VOBN) waarmee betonmortelleveranciers aantonen dat zij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Leden van VOBN die voldoen aan het Beton Bewust keurmerk staan borg voor kwaliteit en professionaliteit en hebben vergaande ambities voor de toekomst.

Om het Beton Bewust Keurmerk te mogen voeren moeten de bedrijven voldoen aan
strenge eisen, op het gebied van betrouwbaarheid en deskundigheid, maar ook ten
aanzien van duurzaamheid en arbeidsveiligheid. Door regelmatige controles wordt
erop toegezien dat het bedrijf aan de eisen van het Beton Bewust keurmerk blijft voldoen.

De voordelen van Beton Bewust

  • Keurmerkhouders geven advies over het milieuprofiel van beton
  • Beton heeft een hoge kwaliteit
  • Verantwoorde herkomst van grondstoffen
  • Voldoet aan de CO2-prestatieladder, keurmerkhouder is A-leverancier (SKAO)
  • Meetbare prestaties (lage CO2-uitstoot bij productie)
  • Keurmerkhouder is een Duurzame Leverancier 
  • Veiligheid is topprioriteit
  • Hoge inzet van secundaire materialen

Vijf elementen


Het Beton Bewust keurmerk betreft vijf elementen, die zijn opgenomen in een branchemeetlat:

1. Betrouwbaarheid van levering

Met afnemers worden duidelijke afspraken gemaakt over de aflevertijdstippen en de hoeveelheden van de te leveren betonmortel. De verschillende aspecten van levering zullen regelmatig met afnemers worden geëvalueerd en waar relevant, zal gewerkt worden aan verbeteringen.

2. Kwaliteit en betrouwbaarheid van de geleverde betonmortel

De geleverde betonmortel wordt onder KOMO-certificaat geleverd. Werkmethodes, werkinstructies en de wijze van beproeven zijn vastgelegd. Met de klant wordt meegedacht. Informatie en advies voor de juiste keuze van betonmengsels en de verwerking daarvan wordt verstrekt. Bestellingen worden voorafgaand aan de levering bevestigd.

3. Lage CO2

Het gebruik van klinkerarme cementsoorten wordt gestimuleerd en waar mogelijk uitgebreid. Om gericht reductiemaatregelen te kunnen nemen wordt de gemiddelde CO2-emissie perm3-betonmortel via het VOBN-benchmarkinstrument per vestiging bepaald. De ambitie is om de komende jaren tenminste een gemiddelde reductie van 2% te realiseren ten opzichte van de gemiddelde CO2-emissie per m3-betonmortel in 2011.

4. Hergebruik en sluiten van de materiaalkringloop

Naast het gebruik van hoogovenslak en e-vliegas als secundaire grondstof, wordt de kringloop van beton verder gesloten door uitbreiding van het gebruik van betongranulaat als grindvervanger. Hergebruik, d.w.z. de inzet van secundaire grondstoffen per m3-betonmortel per vestiging, wordt bijgehouden in het VOBN-benchmarkinstrument en geverifieerd vastgelegd en gecommuniceerd.
De ambitie is dat minimaal 5% van het toeslagmateriaal in beton bestaat uit secundaire grondstoffen.

5. Arbeidsveiligheid

Met behulp van o.a. Arbocatalogus en RI&E worden veiligheidsaspecten bevorderd en geïnstrueerd aan medewerkers, met inbegrip van personeel van derden en bezoekers. Bestaande hulpmiddelen in de vorm van veiligheidsposters en instructiefilmpjes worden actueel gehouden en waar nodig uitgebreid.

De branchemeetlat is gebaseerd op de door VOBN-leden vastgestelde duurzaamheidsverklaring. De duurzaamheidsverklaring en de volledige branchemeetlat kunt u downloaden onder www.betonbewust.nl

Beton Bewust voor u!

Een verantwoorde productie betekent dat gebruik gemaakt wordt van gezonde systemen, producten, grondstoffen, processen en goede arbeidsomstandigheden die aanvaardbare gevolgen hebben voor mens en milieu. Het product betonmortel heeft in dit opzicht haar bestaansrecht ruim bewezen. Leveranciers met het keurmerk denken mee om uw duurzame ambities te realiseren.

Wilt u meer weten over de voordelen van beton met het Beton Bewust - keurmerk? Meer info