Netwerk Betonketen Haaglanden

Gemeente Den Haag en BouwCirculair hebben het Netwerk Betonketen Haaglanden opgericht. Met de ondertekening van het uitvoeringsprogramma op 16 mei is de keten van start gegaan. Cementbouw tekende dit akkoord, net als CRH-zusje Struyk Verwo Infra.

Voorafgaand aan de officiële start van de betonketen was op 13 februari 2019 een informatiebijeenkomst georganiseerd om ketenpartners uit de betonsector te informeren over het waarom van de betonketen, de doelstellingen en ambities, en het samenwerkingstraject op weg naar opschaling van gebruik en productie van duurzaam beton. Tijdens deze bijeenkomst bleek voldoende draagvlak om van start te gaan met een regionale betonketen.

‘We willen de CO2-emissie van beton zoveel mogelijk beperken.’

Het Betonakkoord, ondertekend op 10 juli 2018 was aanleiding voor Den Haag om na te denken over een betonketen. Jack Amesz, van Gemeente Den Haag: “De betonketen zien wij als de regionale invulling van de nationale deelname aan het Betonakkoord.” Om deze invulling concreet te maken zijn door de ketenpartners doelstellingen afgesproken en vastgelegd in een uitvoeringsprogramma.

Uitvoeringsprogramma

Daaf de Kok, van BouwCirculair: “Doel van het uitvoeringsprogramma Betonketen Haaglanden is om in samenwerking met partijen stappen te zetten om beton(producten) duurzamer te produceren en ervoor te zorgen dat beton als product kan worden hergebruikt of gerecycled voor toepassing in beton. Met deze stappen willen we de CO2- emissie van beton zoveel mogelijk beperken. In het uitvoeringsprogramma is tevens vastgelegd hoe we tot verbetervoorstellen kunnen komen, welke verwachtingen we richting elkaar hebben, en welke verantwoordelijkheden en taken daarbij horen.”